Wypadek w pracy – każdy przedsiębiorca jest zobowiązany prawem do przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy w swojej siedzibie. Mimo przestrzegania tych zasad dochodzi czasem do wypadków. Warto zatem poznać definicję tego zdarzenia oraz dowiedzieć się, co należy zrobić w razie wypadku. Podkreślić należy fakt, że poszkodowanemu pracownikowi przysługuje wtedy odszkodowanie. Jego wysokość ustalana jest na podstawie wielkości uszczerbku na zdrowiu.

Co zalicza się do wypadku w pracy?

Definicję wypadku w pracy określa ustawa o ubezpieczeniu społecznym. Zdarzenie to musi być nagłe, związane z wykonywaną pracą, wywołane przyczyną zewnętrzną i musi wywołać uraz lub śmierć. Za wypadek w pracy uznawane są zdarzenia wynikające z wykonywania rutynowych czynności lub prośby przełożonego. Jeśli pracownik wykonywał jakieś czynności bez polecenia, nie zostanie to uznane za wypadek w pracy.

Wypadek w pracy – obowiązki pracownika

Świadkowie wypadku oraz osoba poszkodowana powinni niezwłocznie poinformować o wypadku pracodawcę. Pracodawca ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy oraz w odpowiedni sposób zabezpieczyć miejsce wypadku. Świadkowie powinni poinformować pracodawcę o fakcie wypadku na piśmie. W przypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego wypadku należy poinformować odpowiednie organy. Po przyjęciu zgłoszenia każdy pracodawca jest zobowiązany do utworzenia zespołu powypadkowego. W jego skład wchodzi osoba, która ukończyła szkolenie z BHP, oddziałowy inspektor pracy oraz specjalista spoza firmy. Celem utworzenia zespołu jest zbadanie wszelkich okoliczności i przyczyn zaistniałej sytuacji. Członkowie zespołu dokonują oględzin miejsca, zbierają niezbędne informacje, sporządzają fotografie. Ich zadaniem jest również przeprowadzenie wywiadu z poszkodowanym i świadkami wypadku. Obowiązkiem pracownika po wypadku jest udzielanie wszelkich informacji zgodnych z prawdą.

Skuteczne odwołanie od decyzji ubezpieczyciela tylko z Mura Investment

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy?

Do 14 dni od daty wypadku przy pracy zostaje sporządzony protokół, który opisuje przyczyny i okoliczności wypadku. Wpisując w wyszukiwarce „protokół wypadku przy pracy wzór” znajdziemy rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 16 września 2004 roku (Dz. U. z 2004 r., nr 227, poz. 2298). Pamiętajmy, że zarówno poszkodowany, jak i jego rodzina, mają prawo zobaczyć protokół przed zatwierdzeniem go przez pracodawcę. Z tytułu wypadku poszkodowanemu przysługują różnego rodzaju świadczenia: zasiłek wyrównawczy, odszkodowanie, dodatek pielęgnacyjny, świadczenie rehabilitacyjne i zasiłek chorobowy. Ustalając wysokość odszkodowania należy stwierdzić czy uszczerbek na zdrowiu ma charakter stały i ile dni poszkodowany był niezdolny do wykonywania pracy. W przypadku orzeczenia zbyt niskiego odszkodowania pracownik może udać się po pomoc do firm, które zajmują się dopłatami do odszkodowań.

odszkodowanie po wypadku w pracy

odszkodowanie po wypadku w pracy

Zwolnienie po wypadku w pracy

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem, który był dotychczas dobrze oceniany jedynie z powodu wypadku w pracy, może być oceniony jako dyskryminacja. Dopóki pracownik jest na zwolnieniu lekarskim pracodawca nie może go zwolnić. To, czy pracodawca może to zrobić po jego powrocie zależy od wielu okoliczności. Przepisy prawa określają, że po powrocie do pracy pracownik jest chroniony:

  • 182 dni, jeśli jest zatrudniony w firmie co najmniej pół roku
  • trzy miesiące, jeśli jest zatrudniony mniej niż pół roku.

Po upływie tego czasu pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę bez wypowiedzenia. Mowa oczywiście o sytuacji, w której pracownik nadal będzie niezdolny do pracy. Jeśli u pracownika nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań do pracy na obecnym stanowisku zakład pracy ma obowiązek dopuścić go do pracy. Pracodawcy zamyka to drogę do wypowiedzenia umowy, które byłoby uzasadnione złym stanem zdrowia. W przypadku umowy na czas nieokreślony konieczne jest podanie przyczyn zwolnienia.

Wybierz pewność i skuteczność. Skontaktuj się z nami!

Jeśli pracownik nie może wrócić do pracy na poprzednim stanowisku, pracodawca nie może go zwolnić. Jego obowiązkiem jest przeniesienie go na inne stanowisko. Umowę o pracę można jednak zakończyć na podstawie porozumienia stron.