Problemem dotyczącym wielu osób po różnego rodzaju wypadkach jest odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jest najprostszym sposobem na uzyskanie satysfakcjonującej rekompensaty bez wchodzenia na drogę sądową. Sprawę można skierować do sądu dopiero wtedy, gdy odwołanie od decyzji zostanie rozpatrzone negatywnie.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Na złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela jest sporo czasu, ponieważ roszczenie to przedawni się po 3 latach. Mimo że czasu na odwołanie jest bardzo dużo, nie należy zwlekać z rozpoczęciem procedury. Pamiętajmy, że wraz z upływem czasu zapomnieniu ulegają różne szczegóły dotyczące zdarzenia. Firma ubezpieczeniowa ma 30, a w niektórych przypadkach nawet 60 dni na rozpatrzenie odwołania. Ten czas również przełoży się na termin wypłaty rekompensaty. Ustawa jasno określa, w jaki sposób osoby poszkodowane mogą wnieść odwołanie od decyzji:

  •  ustnie: podczas kontaktu telefonicznego z infolinią firmy ubezpieczeniowej lub wypełniając odpowiedni protokół w oddziale firmy,
  •  w formie pisemnej: za pomocą operatora pocztowego lub w wybranej placówce firmy,
  •  drogą elektroniczną, jeśli firma ubezpieczeniowa umożliwia kontakt tą drogą.

Jakie informacje należy zawrzeć w odwołaniu od decyzji?

Aby odwołanie odniosło oczekiwany efekt musi zostać napisane w profesjonalny sposób. Dobrym rozwiązaniem jest powołanie się na podstawę prawną. Firma ubezpieczeniowa zrozumie wtedy, że ma do czynienia z osobą zdeterminowaną i świadomą swoich praw. Poprawnie napisany dokument powinien zawierać dane dotyczące osoby pokrzywdzonej, czyli imię, nazwisko, dane adresowe i oznaczenie towarzystwa ubezpieczeniowego. Należy podać również numer polisy, numer decyzji odmownej i numer szkody. Po tych danych osoba analizująca odwołanie będzie mogła szybko zlokalizować naszą sprawę. W piśmie musi się znaleźć się również uzasadnienie odwołania od przedstawionej decyzji.

Uzasadnienie odwołania od decyzji ubezpieczyciela

Przedstawione uzasadnienie nie musi być obszerne. Należy zawrzeć w nim wszystkie niezbędne informacje, które mogą wpłynąć na zmianę decyzji firmy ubezpieczeniowej. Mowa np. o fakturach, cenach części zamiennych do auta i informacje o wycenie pojazdu. Pomocna będzie również ekspertyza rzeczoznawcy, który przygotowuje wyceny pojazdów mechanicznych. Sprawy dotyczące odszkodowań nie należą do prostych, dlatego warto skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej. Dokumenty najlepiej wysłać listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wówczas będziemy mieć pewność, kiedy nasz list dotarł do towarzystwa ubezpieczeniowego. Zgodnie z ustawą firma powinna rozpatrzyć reklamację nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania. W przypadku skomplikowanej sprawy czas rozpatrzenia można wydłużyć do 60 dni. O wydłużeniu procesu ubezpieczyciel musi pisemnie poinformować i podać w piśmie przewidywany czas rozpatrzenia reklamacji.

jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela

jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela: uszczerbek na zdrowiu

Każdy z nas ulega czasem różnego rodzaju kontuzjom lub poważniejszym uszczerbkom na zdrowiu, za które możemy otrzymać odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego. Zdarzają się wypadki, kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, a jako powód poda brak trwałych następstw zdrowotnych. W przypadku gdy pacjent zgłosi się do szpitala np. jeden dzień po wypadku ubezpieczyciel może uznać, że schorzenie nie jest następstwem wypadku. Wiadome jest jednak, że stres związany z wypadkiem może opóźnić reakcję związaną z bólem. Towarzystwa ubezpieczeniowe nawet mimo dobrego udokumentowania urazu mogą wydać decyzję odmowną. Warto wówczas skorzystać z pomocy specjalistów, którzy są doświadczeni w uzyskiwaniu odszkodowań dla swoich klientów. Do pisma dotyczącego odwołania warto dołączyć opinię lekarza, który opiekował się naszym klientem. Przydatne będą także wszelkie faktury i rachunki za usługi medyczne, leki lub dojazd do lekarza. Prawidłowo sporządzone odwołanie, które poparte jest podstawą prawną zostanie bardziej uważnie zanalizowane przez firmę ubezpieczeniową. Wysokość odszkodowania ustalana jest na podstawie tabeli uszczerbków, które tworzone są przez firmę. Są one dostępne w Ogólnych warunkach Ubezpieczenia.

Skuteczne odwołanie od decyzji ubezpieczyciela tylko z Mura Investment

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela: szkoda całkowita

Ubezpieczyciel orzeka szkodę całkowitą, wtedy gdy koszt naprawy pojazdu jest wyższy niż jego wartość rynkowa. W przypadku szkody całkowitej firma ubezpieczeniowa wypłaca kwotę, która jest różnicą pomiędzy wartością pojazdu przed i po wypadku. Towarzystwa ubezpieczeniowe w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń wymieniają sytuacje, które ograniczają ich odpowiedzialność. Nie odpowiedzą zatem za szkody:

  •  w mieniu właściciela, które zostały spowodowane przez innego kierowcę
  •  w bagażu i ładunkach, które są przewożone za opłatą
  •  w gotówce, papierach wartościowych lub biżuterii
  •  dotyczące zanieczyszczenia lub skażenia środowiska naturalnego.

W przypadku odmownej decyzji ubezpieczyciela można złożyć reklamację. Czas na jej wysłanie to 3 lata, jednak warto zająć się tym jak najszybciej. Po długim czasie od zdarzenia trudniej będzie udowodnić swoje racje i uzyskać zadowalającą wysokość odszkodowania. Tworząc odwołanie należy powołać się na podstawę prawną i przedstawić argumenty, które wniosą nowe fakty do sprawy. Firma ubezpieczeniowa ma 30 dni na analizę zgłoszenia, a w niektórych przypadkach można wydłużyć ten czas do 60 dni. W przypadku kolejnej odmowy możemy zgłosić się do Rzecznika Finansowego, a w ostatnim kroku to sądu. Podczas wszystkich etapów postępowania może reprezentować nas pracownik kancelarii odszkodowawczej.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela po pożarze nieruchomości

Już na etapie zawierania umowy z ubezpieczycielem warto zwrócić uwagę, jak rozpatrywane jest pojęcie pożaru. Pożar interpretowany jest jako zniszczenia spowodowane ogniem i jego rozprzestrzenianiem się. Powodem wystąpienia pożaru może być zwarcie w instalacji elektrycznej lub uderzenie pioruna. W przypadku zwarcia instalacji elektrycznej specjaliści zweryfikują jej stan. Jeśli właściciel doprowadził do tego, że instalacja jest w słabym stanie odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Podobnie zostanie rozpatrzony pożar wynikający z zapalenia sadzy w przewodzie kominowym. Przyczyną pożaru może być także podpalenie, którego dokonała osoba trzecia chcąca skrzywdzić właściciela nieruchomości. Procedurę dochodzenia odszkodowania należy rozpocząć niezwłocznie po wydarzeniu. Straż pożarna wezwana do pożaru powinna przygotować notatkę na temat przyczyny pożaru. Bardzo często to właśnie ten dokument jest podstawą do wypłaty odszkodowania. Warto również wykonać zdjęcia szkody. Pamiętajmy, że w przypadku odmowy towarzystwa ubezpieczeniowego możemy odwołać się od decyzji. Wówczas wszelka dokumentacja dotycząca pożaru będzie naszym dodatkowym argumentem w walce o wypłatę odszkodowania. Przyda się zatem opinia każdego specjalisty oraz dokładna lista co uległo uszkodzeniu. Pozwoli to w pełni ukazać straty i żądać odpowiedniej wysokości zadośćuczynienia.