Każdy właściciel samochodu zdaje sobie sprawę z tego, że powinien posiadać aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli OC. Nie każdy jednak wie, w jaki sposób korzystać z OC w celu uzyskania odszkodowania po szkodzie. Szkodę najlepiej zgłosić jak najszybciej i przedstawić wszelkie niezbędne informacje na temat przebiegu zdarzenia i rozmiaru szkody. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. Z przedstawioną decyzją nie musimy się jednak zgodzić.

Czym jest OC?

Mając pojazd mechaniczny jest się zobowiązanym do zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Według Polskiego Biura Ubezpieczeń pełna nazwa brzmi Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów”. Pod pojęciem pojazd mechaniczny prawo rozumie pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, przyczepę, pojazd wolnobieżny czy motorower. Ubezpieczenie OC pozwoli uzyskać odszkodowanie poszkodowanemu w przypadku wystąpienia szkody.

polisa oc

polisa oc

Za jakie szkody można uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy?

Odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego obejmuje wszelkie szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych jasno określa jakie rodzaje szkód pokrywa zakład ubezpieczeń. Zaliczamy do szkody będące następstwem uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, śmierci i utraty lub zniszczenia mienia. Zostaną zatem rozpatrzone szkody powstałe podczas wsiadania do pojazdu mechanicznego lub wychodzeniem z niego, załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego, lub zatrzymaniem i postojem. Zakres szkód pokrywanych z OC sprawcy wypadku jest bardzo szeroki.

Dochodzenie odszkodowania z OC

Świadczenie przysługuje każdej poszkodowanej osobie, która nie była sprawcą wypadku. Każdy uczestnik wypadku może zatem złożyć roszczenie do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy wypadku. Dochodzenie roszczenia nie jest jednak prostym przedsięwzięciem. Wieloletnie obserwacje potwierdzają, że firmy ubezpieczeniowe próbują zaniżać wysokość odszkodowania. Klienci bez odpowiedniej wiedzy prawnej i zdolności negocjacji otrzymują zaniżone odszkodowania. Wielu poszkodowanych nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie odszkodowania się im należą. Korzystając z pomocy kancelarii odszkodowawczej, uzyskamy odpowiednią wysokość odszkodowania: za szkodę osobową, za szkodę rzeczową, rentę wyrównawczą, zadośćuczynienie za krzywdy psychiczne czy wyrównanie z tytułu utraconego dochodu.

Wybierz pewność i skuteczność. Skontaktuj się z nami!

Kiedy zgłosić szkodę?

Najważniejsze jest oświadczenie o winie sprawcy lub notatka sporządzona przez funkcjonariusza policji. Mając któryś ze wspomnianych dokumentów, można poinformować firmę ubezpieczeniową sprawcy o szkodzie. Najlepiej zgłosić szkodę od razu po jej zajściu. W innym przypadku możemy zostać posądzeni o przyczynienie się do zwiększenia rozmiary szkody. Na zgłoszenie szkody mamy jednak aż 3 lata od dnia dowiedzenia się o niej. Im szybciej zgłosimy szkodę, tym szybciej otrzymamy należne odszkodowanie. Szybka reakcja oznacza również znajomość wszelkich szczegółów dotyczących zdarzenia. Wraz z upływem czasu pewne informacje ulegają zapomnieniu.

Ustalenie rozmiaru szkody

Przed wypłatą odszkodowania konieczne będzie określenie rozmiaru szkody i oszacowanie jej wartości. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. TU zleca oględziny rzeczoznawcy, który przygotuje kosztorys naprawy. Jeśli zostanie zaakceptowany przez poszkodowanego, dochodzi do wypłaty odszkodowania. W przypadku odrzucenia kosztorysu należy złożyć odwołanie od przedstawionej decyzji i wyceny. Oczywiście w dokumencie trzeba przedstawić, z czym dokładnie się nie zgadzamy. W przypadku szkody na pojeździe można uzyskać nie tylko środki na naprawę samochodu. Doliczyć można zatem holowanie samochodu do warsztatu, opłaty za wynajem auta zastępczego.

Jak uzyskać wysokie odszkodowanie z OC sprawcy?

Adekwatnie wysoką rekompensatę uzyskamy przede wszystkim dzięki znajomości przepisów prawa. Naprawienie szkody według przepisów oznacza bowiem przywrócenie do stanu poprzedniego lub zapłatę odpowiedniej sumy pieniędzy. Kluczem do uzyskania wysokiego odszkodowania jest zatem przedstawienie wszystkich utraconych korzyści. Nie trzeba zatem przyjmować zbyt niskiego odszkodowania. W ciągu 30 dni towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci bezsporną część odszkodowania. Natomiast w przypadku niesatysfakcjonującej propozycji można złożyć reklamację, czyli odwołanie. W dokumencie trzeba zawrzeć informacje, które mogą zmienić decyzję ubezpieczyciela. Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie 30 dni, a w przypadku skomplikowanych spraw można ten czas przedłużyć do 60 dni. O przedłużeniu terminu TU musi poinformować klienta.

W przypadku wątpliwości dotyczących odszkodowania warto skorzystać z pomocy firmy odzyskującej zaniżone odszkodowania. Specjaliści zajmą się analizą sprawy i ustaleniem, jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu. Pracownicy kancelarii pomogą uzyskać wysokie odszkodowanie dzięki znajomości metod stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Odwołanie zawierające dobre argumenty i poparte paragrafami prawnymi będzie skuteczne w uzyskaniu odpowiedniego odszkodowania.

Skuteczne odwołanie od decyzji ubezpieczyciela tylko z Mura Investment